E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Sınav Yönergesi

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORTAK ZORUNLU DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

Amaç


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığının işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Ordu Üniversitesinin ilgili birimlerinde okutulması zorunlu olan

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığının bunlara ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci Maddesinin (ı)

bendi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15. Maddeleri ve Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Bölüm: Ordu Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Bölümünü,

b)   Bölüm   Akademik   Kurulu:   Ordu   Üniversitesi   Ortak   Zorunlu   Dersler   Bölüm

Akademik Kurulunu

c) Bölüm Başkanı: Ordu Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanını,

ç) Bölüm Kurulu: Ordu Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Kurulunu,

d) İlgili Birim: Ordu Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,

e) Koordinatör: İlgili Ortak Zorunlu Dersin Koordinatörünü f) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Dersler Uygulama Esasları

 

Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

MADDE 5 - (1) Bu Yönerge kapsamında yer alan Ortak Zorunlu Dersler, İlgili Birimlerin

eğitim-öğrenim programlarının ilk yılında, birinci ve ikinci yarıyıllarda yer alır.

(2) Meslek yüksekokullarında Ortak Zorunlu Dersler haftada iki saat ve iki kredili olarak;

fakülte ve yüksekokullarda Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ile İnkılap Tarihi dersleri haftada iki saat iki kredili, Yabancı Dil dersi üç saat üç kredili olarak okutulur.

 

Derslerin Yürütülmesi

MADDE 6 - (1) Dersler yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim şeklinde, Türkçe ve Yabancı Dilde (İngilizce) yapılabilir. Bir Ortak Zorunlu Dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

(2) Yabancı Dil dersi dışındaki diğer derslerde, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları

dikkate alınarak, birkaç program bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

(3) Derslerin yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla okutulacağı, her dönem başında Bölüm

Kurulu tarafından belirlenir.

 

Derslere Devam

MADDE 7 - (1) Uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler dışında bu Yönerge kapsamında yer

alan derslerde Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

 

Sınavlar ve Değerlendirme

MADDE 8 - (1) Bu Yönergedeki derslerinin sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2) Ortak Zorunlu Derslerin sınavlarının tamamı, Üniversite genelinde, merkezi olarak yapılır

ve optik okuyucularda değerlendirilir.

3) Ortak Zorunlu Derslerin sınavlarında uygulanacak usul ve esaslar, Bölüm Başkanlığının

önerileri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenir.

 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

MADDE 9 - (1) Ordu Üniversitesinin ilgili birimlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için

zorunlu Yabancı Dil dersinde Yeterlik Sınavı yapılır. Yeterlik Sınavının uygulanması, değerlendirilmesi ve başarılı öğrencilerin muafiyet işlemleri Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür. Yeterlik Sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenciler zorunlu Yabancı Dil dersini almak zorundadır.

 

Muafiyet

MADDE 10 - (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisiyken, Öğrenci

Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay ya da dikey geçiş yoluyla Ordu Üniversitesinin herhangi bir birimine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce başarılı oldukları Ortak Zorunlu Derslerden muaf sayılır ve derslere intibakları yapılır. Ders muafiyeti ve intibak işlemleri İlgili Birimlerin intibak komisyonlarının görüşleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.

 

 

 

 

 

Organlar ve İşleyiş


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı

 

MADDE 11 - (1) Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Bölüm Başkanı, ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretimin ve Bölümle ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

(2) Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

(3) Bölüm Başkanı, her bir ortak zorunlu ders için, Bölüm öğretim elemanları arasından üç kişiyi  Koordinatör  olarak  görevlendirir.  Bölüm  Başkanı  gerekli  gördüğü   durumlarda

 

koordinatörleri değiştirilebilir. Bölüm Başkanı’nın süresi dolduğunda koordinatörlerin de süresi sona ermiş olur.

(4)  Bölüm  Kurulu,  Bölüm  Başkanının  başkanlığında  Bölümdeki  ortak  zorunlu  derslerin

koordinatörlerinden oluşur. Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.

(5) Bölüm Akademik Kurulu, Bölüm öğretim elemanları ile ilgili dersleri veren diğer tüm

öğretim elemanlarından oluşur. Bölüm Akademik Kurulu, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Bölüm Akademik Kurulu, geçen sürede Bölümün başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Bölüm Başkanına sunar.

 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlarla İlgili Görev ve Yetkiler

MADDE 12 –(1) Ortak Zorunlu Dersler için öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, Bölüm

Başkanı’nın önerisi üzerine Bölüm Kurulu tarafından yapılır.

(2) Bölümde yeterli öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü ve Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanları, söz konusu bölümlerin onayı alınarak, aynı usulle görevlendirilebilir.

(3) Bölüm Başkanlığı, Üniversite bünyesindeki birimlerle yapacağı yazışmaları bağlı olduğu

Rektör Yardımcılığı kanalıyla yürütür.

(4) İlgili derslerin düzenli ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sınıf, laboratuvar ve

eğitim-öğretim araçları derslerin verildiği İlgili Birimlerce temin edilir.

(5) Sınavların güven ortamında ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tedbirlerin

alınması ve gözetmenlerin görevlendirilmesi İlgili Birimlerce yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede Yer Almayan Hususlar

MADDE 13 - (1) Bu Yönergede hüküm yer almayan konularda Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge ile Ordu Üniversitesi Senatosunun 27.03.2008 tarih ve 2008-19 sayılı kararı ile uygulamaya konulan “Ordu Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Bölümü Başkanlığı İşleyiş ve Eğitim-Öğretim Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümleri Ordu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı